شرکت فیدار فولاد رادمان / خرید و فروش انواع

درباره ما شرکت فیدار فولاد رادمان شرکت فیدارفولاد رادمان با پشتوانه علمی و تجربیات تجاري و صنعتی ورعایت استانداردهاي روز جهانی فعالیت خود را درزمینه تامین لوله های بدون درز و آهن آلات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی ، پالایشگاه و صنایع ساختمانی و صنعتی آغاز نموده است.

محصولات

فیدار فولاد رادمان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮﻟﻪ و آﻫﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

درباره ما

فیدار فولاد رادمان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮﻟﻪ و آﻫﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺪارﻓﻮﻻد رادﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ ورﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را درزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﯿﺴﻤـﺎن ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﻮﺷﯽ و آﻫـﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨـﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔـﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤـﯽ ، ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎه و ﺻﻨـﺎﯾﻊ ﺳـﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دﻓﺘﺮ ﻓﻌﺎل در ﭼﯿﻦ (M&R Steel)، ارﺗﺒﺎطﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺟﻪ اول دﻧﯿﺎ دارد.
شرﮐﺖ ﻓﯿﺪارﻓﻮﻻد رادﻣﺎن ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

0
+
افتخارات و دستاوردها
0
+
پروژه انجام شده
0
+
نیروهای متخصص
0
+
مشتریان

وبلاگ

جدیدترین اخبار و مقالات فیدار فولاد رادمان

فهرست